สภาคณาจารย์ฯ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563

ดร.สมชาติ ดีอุดม ประ […]