วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างยั่งยืน (CISMED) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (NBI) จัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยวิถีใหม่กับโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจเมืองโคราชหลังวิกฤติ COVID-19” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) และได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ พร้อมเป็นการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคาร 35 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site