วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และบุคลากรโปรแกรมช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ต้อนรับหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ และนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน

โอกาสนี้ได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ขั้น 3-4 อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถขั้น 4 และ อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้วยระบบด้านระบบเครื่องกล ขั้น 4 เพื่อยกระดับนักศึกษาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางให้มีสมรรถนะอาชีพสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง เทียบเท่าในระดับชาติ และระดับอาเซียนต่อไป

สำหรับศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบราง ที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพจะจัดตั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวมีเพียง 2 แห่ง ในประเทศไทย ซึ่งหาก มทร.อีสาน ดำเนินการจัดตั้งสำเร็จแล้วนั้น มทร.อีสาน จะเป็นที่ตั้งที่ 3 และเป็นศูนย์ทดสอบแรกของภาคอีสาน ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางของประเทศได้เป็นอย่างดี

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา: วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

More from my site