วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้ให้การต้อนรับ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และคณะเจ้าหน้าที่กรมยุโรป ในการเดินทางเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประเด็นความร่วมมือกับบริษัท Pearson ของสหราชอาณาจักร ในการนำหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากร ตามมาตรฐาน Business ans Technology Education Council (BTEC) ณ ห้องประชุมแคนา 1 และห้องประชุมแคนา 2 มทร.อีสาน นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน อีกด้วย

สำหรับการหารือในครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้นำเสนอถึงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับต่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมในระดับสากล อาทิ ร่วมมือกับ บ.Pearson สหราชอาณาจักร จัดทำหลักสูตร Btec, หลักสูตร Meister มาตรฐานเยอรมัน, หลักสูตรด้านอากาศยาน มาตรฐาน EASA เนเธอร์แลนด์ รวมถึงหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการ ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในฮังการี โดยในบางหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนแล้วในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ซึ่งคาดว่าในปีการศึกษา 2564 พร้อมเปิดครบทุกหลักสูตรอย่างแน่นอน

นอกจากนี้การทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้วางแผนที่จะทำความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปอีกหลายประเทศด้วยกัน เพื่อขยายความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะ Up Skill หรือ Re Skill สู่การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว และ พฤษภา ยิ้มมั่น /ภาพ

More from my site