วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาหลักสูตรบริหาร​ธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน โดยเป็นหลักสูตร​แรกของภาคตะวันออก​เฉียงเหนือ ที่มีการออกแบบหลักสูตร​ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ควบคู่​กับการเรียนด้านการจัดการธุรกิจ​การบิน ซึ่งทางหลักสูตร​ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา​และมีการจัดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา และกล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ผู้สอนจากบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน

ที่มา คณะบริหารธุรกิจ

More from my site