วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการจัด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐานผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร. สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ และ ดร.ศิวธิดา ภูมิวรมุนี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ศักยภาพของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator: UBI) ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า OTOP โดยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาเครื่องหมายการค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการส่งออกและแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันแม่ข่าย C-UBI เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่มา : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

More from my site