สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐานผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 25 […]