สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร. อีสาน จัดอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 โดยมีครูและนักเรียนจาก 15 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธการ รัตนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งภายในโครงการได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ การฝึกประสบการณ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดสิ่งปกคลุมดิน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการทำวิจัยจากกิจกรรมดังกล่าวและนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในการทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปพัฒนาสู่สายอาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

จิตสุภา ประหา /ข่าว
สถาบันบริการวิชาการ /ภาพ