วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน อาคาร 8 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นครราชสีมา

ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครงการ กล่าวว่า โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทาง มทร.อีสาน ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการส่งเสริมทักษะศักยภาพให้กับแรงงานในด้านต่าง ๆ โดยการลงพื้นที่ดำเนินการตามชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในการปฎิบัติงาน 9,000 บาทต่อเดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 สำหรับการจ้างงานในระยะที่ 2 นี้ มทร.อีสาน นครราชสีมา รับทั้งหมด 37 อัตรา ลงพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อำเภอเมือง 14 อัตรา อำเภอบัวใหญ่ 16 อัตรา อำเภอสูงเนิน 2 อัตรา และอำเภอปักธงชัย 5 อัตรา

สำหรับการปฐมนิเทศและรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาชุมชนและสังคมท้องถิ่นในสภาวะวิถีปกติใหม่ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site