วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานและทำสัญญาจ้างงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) (เพิ่มเติม ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพ ให้กับกำลังบัณฑิตรองานและแรงงานสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 อัตรา

จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง
ที่มา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน