วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มทร.อีสาน จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาพื้นที่ภายใน มทร.อีสาน

สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์” พัฒนา มทร.อีสาน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันในทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน 2563 โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้พร้อมใจกันมาร่วมทำความดีโดยได้ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีการทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้ และจัดภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม และในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้เริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง สร้างสังคมน่าอยู่ให้กับบุคลากรภายในและพื้นที่ชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬา มทร.อีสาน และบริเวณถนนด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน สร้างจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว