นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมประชุมหารือ กับคณะศิษย์เก่า สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก ตะโกราย เพื่อขับเคลื่อนแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมจักรกลหนัก แนวทางการพัฒนาโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก รวมถึงบริจาคครุภัณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาปัจจุบัน โดยทั้งหมดจะเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าจักรกลหนัก และ โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และ ในที่ประชุมได้ห่วงใยและจะช่วยกันดูแลเรื่องกิจกรรมไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาปัจจุบัน และยังร่วมหาแนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในโปรแกรมวิชา และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพอีกด้วย

ที่มา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ