วันที่ 17 มิถุนายน 2563 มทร.อีสาน จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2563 ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นครราชสีมา 5 คน วิทยาเขตขอนแก่น 4 คน วิทยาเขตสุรินทร์ 3 คน และ วิทยาเขตสกลนคร 3 คน โดยผู้มีสิทธิรัยบเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง นครราชสีมา มีทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้
1. ผศ.ปรีชา ขันติโกมล
2. นายธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์
3. ผศ.วิชยุทธ จันทะรี
4. นายสมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
5. นายสมชาติ ดีอุดม
6. นางปราณี สกุลลิขเรศสีมา
7. นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร

สำหรับผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2563 เขตเลือกตั้ง นครราชสีมา ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง 5 คน ได้แก่ 1. นายสมชาติ ดีอุดม ได้รับ 310 คะแนน 2. ผศ.วิชยุทธ จันทะรี ได้รับ 233 คะแนน 3. นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร ได้รับ 203 คะแนน 4. นายสมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ ได้รับ 173 คะแนน 5. นางปราณี สกุลลิขเรศสีมา ได้รับ 161 คะแนน โดยทั้ง 5 คนนี้ จะถูกเสนอชื่อต่ออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site