เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ฝ่ายบริหาร นำเสนอโครงการ Agri Tech Start ต่อ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

More from my site