วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา ​ลงพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือกับชุมชน ในการดำเนินโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีตะโกรายโมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนสู่วิถีปกติใหม่กรณีตำบลรังกาใหญ่ ภายใต้โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19​

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์