วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.อิทธิพล วรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์สาขา​วิศวกรรม​โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา ​ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือกับชุมชน ในการดำเนินโครงการการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบชลประทาน ตำบลบ้านโพธิ์ ภายใต้โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19​

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์