วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เดินทางเข้าพบ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัสส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 เครื่อง เพื่อนำไปตั้งไว้ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยใช้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์แบบไม่ต้องใช้มือสัมผัสเพื่อเลี่ยงการติดต่อของเชื้อโรค

ทั้งนี้สำหรับเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัส ดำเนินการผลิตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้สำหรับหน่วยงานเอกชนหรือประชาชนที่สนใจเครื่องดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกุลเชษฐ์ ชุ่มเย็น โทร. 084-7097744

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรยื เคนท้าว /ภาพ