ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า และโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลจากการประกวดโปสเตอร์ผลงานนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vocational Education Isan 2020 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรสชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้

1.ประเภทพลังงานทดแทน/ควบคุมอัจฉริยะ ทั้ง 3 อันดับ ดังนี้
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน “เรือเก็บขยะควบคุมผ่านระบบแอนดรอยด์” โดย นายณัฐสุต จันทร์บุญเรือง นายรัฐธรรมนูญ รวยกระบือ และ อาจารย์ภากร นาคศรี
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน”เครื่องส่งสัญญาณแจ้งเตือนทางพาดรถไฟแบบสื่อสารไร้สายอัตโนมัติ” โดย นายภากร วงศ์สูงเนิน นางสาวนิภาพร ขันทะ นายนิธิศภูมิ ชัยอำนาจ
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อผลงาน”ชุดควบคุมไร้สายผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งงานรถไฟฟ้ารางที่สาม” โดย นสงสาวณัฐพร เคลื่อนสูงเนิน นายอุทัย สีมา นางสาวหัทยา อาบสุวรรณ

2.ประเภทความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน “ไม้เท้าบอกระยะสำหรับผู้พิการทางสายตาติดตามตำแหน่งด้วยจีพีเอส” โดย นายจิรัฏฐ์ เทพไพศาล นายพัชรพล ฐานวิเศษ นายกฤติพงศ์ โฝดสูงเนิน
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน”หุ่นยนต์เดินตามเส้นกึ่งอัตโนมัติเพื่อช่วยในการเก็บขยะ” โดย นายเชิดพงษ์ เจริญจิตร นายปิยะ แร้นพิมาย นายอาทิตย์ ชมมณฑา

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site