วันที่ 10 มิถุนายน 2563 มทร.อีสาน จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์” พัฒนา มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ

สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์” พัฒนา มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันในทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้พร้อมใจกันมาร่วมทำความดีโดยได้ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงได้เริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดในพื้นที่ของ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ในวันที่ 10, 17 และ 24 ของเดือนมิถุนายนนี้ต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ