ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทีมงานจาก มทร.อีสาน จัดทำตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC เพื่อใช้สำหรับการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย หน้ากาก N-95 และของใช้อื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปเพื่อร่วมสร้างจำนวน 22 ตู้ และได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ และโรงเรียนต่าง ๆ  ที่มีความจำเป็น ได้แก่

1. รพ.เทพรัตน์  2 ตู้
2. รพ.ด่านขุนทด  1 ตู้
3. รพ.สต. สีมุม อ.ขามทะเลสอ  1 ตู้
4. รพ. โชคชัย  2 ตู้
5. รพ.หนองบุญมาก  1 ตู้
6. โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 1.  1 ตู้
7. สำนักงานกาชาด 4.  1 ตู้
8. รพ. ชุมพวง  1 ตู้
9. รพ. เทพารักษ์  1 ตู้
10. รพ.สต. หนองหัวแรต  1 ตู้
11. รพ.ขามทะเลสอ  1 ตู้
12. กองคลัง มทร.อีสาน  1 ตู้
13. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล  1 ตู้
14. ศูนย์แพทย์เมือง วัดป่าสาละวัน 1 ตู้
15. ศูนย์แพทย์ชุมชนจอหอ 1 ตู้
16. คลีนิคเวชปฎิบัติครอบครัว 1 ตู้
17. รพ.สต. บ้านเพชร อ.โนนสูง 1 ตู้
18. รพ. โนนสูง 1 ตู้
19. รพ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 1 ตู้
20. รพ. บุรีรัมย์ 1 ตู้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site