รศ.ดร.ณรงค์ศํกดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมกับ ผศ.ดร.ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน และทีมงาน ลงพื้นที่ส่งมอบห้องความดันลบพร้อมกับเครื่องฆ่าเชื้อระบบพลาสมา ณ โรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผุ้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ทั้งนี้สำหรับเครื่องฆ่าเชื้อระบบพลาสมา ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา อาจารย์จาก มทส. เป็นผู้ดำเนินการผลิตเครื่องดังกล่าว

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site