วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มทร.อีสาน ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อเป็นสื่อกลางน้ำใจของชาวราชมงคลอีสาน ในการนำสิ่งของอุปโภค บริโภค มาร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นำสิ่งของมาแบ่งปันหลายอย่างด้วยกัน

ทั้งนี้สำหรับตู้ปันสุข รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ พร้อมกับอาจารย์จากคณะวิศวกรรมฯ มทร.อีสาน ร่วมกันสร้างตู้เก็บสิ่งของเพื่อนำมาตั้งไว้เป็นจุดแบ่งปันสิ่งของให้กับประชาชนทั่วไป ณ บริเวณประตูทางออก มทร.อีสาน โดยท่านใดที่สนใจร่วมแบ่งปัน สามารถนำสิ่งของต่าง ๆ มาใส่ไว้ที่ตู้ปันสุข มทร.อีสาน ได้ตลอดทั้งวัน “ใครพอมีมาเติมได้ ใครขาดอะไรเชิญหยิบ ฟรี”

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ