วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ทีมงานผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 นำทีมโดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ อ.ฉกาจ เชื่อดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ส่งมอบฉากกั้นป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมติดตั้งให้กับงานต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยหน่วยหน้าหน่วยงานของแต่ละงานเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้ผลิต ทั้งนี้ สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้นถือเป็นหน่วยงานที่มีการติดต่อประสานงานกับนักศึกษาโดยตรง โดยมีทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองแวะเวียนเข้ามาติดต่อสอบถามกันเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างรัดกุม ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบจากทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี ทำให้ปลอดภัยกับทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเองด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site