ทีมงานผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ส่งมอบฉากกั้น ให้แก่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 256 […]

มทร.อีสาน แถลงมาตรการเยียวยานักศึกษาช่วงโควิด-19 พร้อมช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการเรียนออนไลน์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]