วันที่ 30 เมษายน 2563 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมกับ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และทีมงานผู้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแบบไม่ใช้มือสัมผัสให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 16 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นปกติในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไม่สิ้นสุด มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ และรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ /รวบรวมภาพ

More from my site