วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้บริหาร บุคลากร  ศิษย์เก่าและผู้บริหารทั้ง 4 คณะ ของ มทร.อีสาน โดยวันนี้จะดำเนินการส่งมอบให้กับ นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลพระทองคำ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลขามสะแก โรงพยาบาลสีดา โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลหนองบุญมาก โรงพยาบาลแก้งสนามนาง โรงพยาบาลบัวใหญ่ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โรงพยาบาลด่านขุนทด โรงพยาบาลเมืองยาง โรงพยาบาลโนนสูง โรงพยาบาลห้วยแถลง และโรงพยาบาลคง โดยหลังจากนี้ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเดินหน้าสร้างอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อาทิ โต๊ะประกอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ และตู้เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบการหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้ป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อไป

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site