วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน  มอบหมายให้แผนกรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย จัดตั้งจุดคัดกรองบุคลากรและบุคคลทั่วไปทุกคนที่เดินทาง เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานทุกคน ต้องใส่หน้ากากป้องกัน  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงแจ้งประวัติการเดินทางในระยะ 14 วันที่ผ่านมา โดยหากพบว่ามีผู้ที่ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิสูง มีไข้ มีอาการไอ หอบ และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทางมหาวิทยาลัยจะเขียนใบส่งตัวให้ผู้นั้นนำไปยื่นตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทันที

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์วิกฤตของโรคไวรัสโควิด-19 นี้ มหาวิทยาลัยแนะนำให้ผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ ใช้วิธีติดต่อผ่านระบบออนไลน์ โดยสอบถามได้ที่ Facebook : มทร.อีสาน – RMUTI เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของตัวท่าน รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ /ภาพ