ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเร่งด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) และตามประกาศของ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) โดยได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขตมาประชุมร่วมกันผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference) ทั้งนี้ในการประชุมได้มีข้อสรุป คือ  1. ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ มีหลายโปรแกรมที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ของมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้งานผ่าน E-mail ได้แก่ ฐานข้อมูล LMS, E Courseware, Microsoft Teams และ  Google Classroom  หรือในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์แบบทางเลือก ซึ่งสามารถเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น Facebook Youtube Line Microsoft Zoom.Us หรืออื่น ๆ โดย สวส. ของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานและรวบรวมบริการต่าง ๆ  เผยแพร่ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ  2. เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาในพื้นที่เสี่ยง ให้คณะแต่ละคณะจัดการดูแลนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยสถานประกอบการที่ไม่ใช่จุดเสี่ยงและที่มีมาตรการควบคุมโรคอย่างรัดกุมก็ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติได้ตามปกติ และในสถานประกอบการที่ความเสี่ยงสูงโดยอาจเป็นอันตรายกับนักศึกษาให้แจ้งกับทางคณะดำเนินการเลื่อนออกไปก่อนได้ หรือตามแต่ที่คณบดีพิจารณา   3. สำหรับการให้บริการ เบื้องต้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยให้ป้องกันตนเอง และรักษามาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) พร้อมทำความสะอาดสถานที่ทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยและป้องกันการแพร่เชื้อโรคในกลุ่มผู้ร่วมงาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ