วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการติดตั้งระบบประชุมทางไกล Microsoft Teams เพื่อใช้ในการประชุมและการเรียนการสอนของวิทยาเขตฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโคโรนา (COVID-19)

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ /ข่าว และ ภาพ