LMS (Learning Management System) คืออะไร?

LMS (Learning Management System) คือระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ข้อมูลผู้เรียน ระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสารChat, E-mail, Web-board รวมไปถึงการเก็บสำรองข้อมูลและการรายงานผล เป็นต้น

องค์ประกอบหลักของระบบ LMS มี4 ระบบที่สำคัญ คือ

  1. ระบบจัดการรายวิชา(Course Management System) ได้แก่เครื่องมือช่วยสร้างรายวิชาจัดท และา น าเข้าเนื้อหาของรายวิชาจัดท าแหล่งค้นคว้าข้อมูลในรายวิชาท ากิจกรรมเสริมในรายวิช
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน(UserManagement System) ได้แก่ระบบบริหารการจัดการผู้เรียนใน รายวิชาสามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนตามการเข้าใช้งานได้หลายระดับมีระบบตรวจสอบสมาชิกผู้ใช้งานและ การเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน
  • ระบบตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผล(Test & Tracking Management System) ได้แก่ เครื่องมือช่วยสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ กิจกรรมการบ้านและระบบทดสอบประเมินผลการเรียน
  • ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์(Communication Management System) เป็นส่วนส่งเสริมกา เรียนให้มีการติดต่อสื่อสารกันทั้งระหว่างผู้สอน–ผู้สอน, ผู้สอน– ผู้เรียน, และผู้เรียน– ผู้เรียนซึ่งมีทั้ง รูปแบบOnline และ Offline ได้แก่Web-board, E-mail, Chat room, News, Calendar เป็นต้น

ทั้งนี้ระบบ LMS ที่ดีนั้นจะต้องรองรับมาตรฐานSCORM เพื่อให้สามารถรองรับกับเนื้อหาวิชาที่ถูกพัฒนาขึ้น ต่างแพลตฟอร์มกันให้สามารถใช้งานร่วมกันได้

SCORM (Shareable Content Object Reference Model)

จากการที่e-Learning มีการพัฒนากันอย่างหลากหลายทั้งในสถาบันการศึกษาต่างรวมถึงองค์กรทางธุรกิจๆ

  • าให้LMS, CMS (Content Management System) และ LCMS (Learning Content Management System)

มีสภาพแวดล้อมของระบบที่แตกต่างกันไปแต่หลักการมาตรฐานของe-Learning นั้นต้องมีระบบที่สามารถเรียกดู ฐานข้อมูลหรือสื่อการเรียนการสอนร่วมกันได้ กลไกรการรักษามาตรฐานของe-Learningจึงเริ่มขึ้นจากหน่วยงาน

AICC (Airline Industry Computer-Based Training Committee : www.aicc.org) ของสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณา เรื่องการรักษามาตรฐานของe-Learning ซึ่งสรุปได้ว่ามีเพียงLCMS ที่เป็นรายละเอียดของตัวหลักสูตรรายวิชา ข้อก าหนดในรายวิชา เนื้อหาและสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอน รวมถึงข้อมูลประกอบร่วมอื่น ๆ ในหลักสู ต้องใช้ร่วมกัน(Sharable Content Object) ในลักษณะรูปแบบMeta-data ที่สามาถติดต่อระหว่างกันได้ทั่วโลกใ มาตรฐานเดียวกันใน3 องค์ประกอบคือcontent, service และ technology ซึ่งมาตรฐานนี้เรียกว่า“SCORM”

(Shareable Content Object Reference Model) ปัจจุบันนี้องค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดe -พัฒนามาตรฐานLearning ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ประกอบด้วย4องค์กรรหลัก ได้แก่AICC, IEEE, IMS และ ADL

ซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนระบบLMS

การที่จะได้มาซึ่งองค์ประกอบตๆางจะท าให้เกิดระบบLMSที่สมบูรณ์นั้นจ าเป็นต้องมีซอฟแวร์เข้าม สนับสนุนซึ่งมีทั้งซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันการศึกษาได้แก่จุฬาออนไลน์(Chulaonline), เชียงใหม่ออนไลน์ (Cmuonline), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(Maxlearn) และซอฟแวร์ที่เป็นOpen source ได้แก่Moodle, Atutor, Claroline, Learnloop, Splearn, Vclass เป็นต้น

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) คืออะไร?

Moodle คือโปรแกรมในการจัดการระบการเรียนการสอนLMS (Learning Management System) ที่พัฒนาขึ้นโดยMartin Dougiamas เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเน้นปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนการสอนผ่านระบบการสื่อสารในMoodle โดย Moodle เป็นโปรแกรมแบบOpen source คือโปรแกรม ที่เผยแพร่ให้สามารถใช้ได้ฟรีโดยอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์แบบGPL ( General Public License) คือผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้ภายใต้เงื่อนไขในการน าไปใช้เผยแพร แต่ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ซ้ าได้

Moodle เป็นซอฟท์แวร์ส าหรับใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย(web-based instruction) โดยก าหนดให้มีระบบการจัดการบทเรียนซึ่งรองรับกลุ่มผู้ใช้3กลุ่ม คือผู้ดูแลระบบผู้สอนและผู้เรียนซึ่งช่วยให้การ จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐาน จาก Software Open source ได้แก่PHP และ MySQL ดังนั้นในการน าระบบไปใช้งานจึงไม่มีค่าใช้นอก่ายใดาก ๆ การลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์เท่านั้น

Moodle แบ่งการใช้งานออกเป็น3ระบบ คือ

  1. ระบบจัดการผู้ใช้คือการจัดการด้านข้อมูลของผู้ใช้งานโดยสามารถแบ่งออกเป็น3 กลุ่มคือผู้ดูแลระบบ ผู้สอนผู้เรียนซึ่งสามารถก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคนในการใช้งานการจัดกลุ่มการเรียนของผู้เรียน บันทึกข้อมูลของผู้เรียนวันเวลา จ านวนครั้งในการใช้งานกิจกรรมที่ผู้เรียนท าในแต่ละครั้งเป็นต้น
  2. ระบบจัดการรายวิชาคือการจัดการด้านข้อมูลเนื้อหาของรายวิชาและกิจกรรมในในรายวิชาเช่น การ

สร้างหน่วยการเรียนของรายวิชา, การสร้างเนื้อหาของหน่วยการเรียน, าหนดเวลาในการเข้าเรียน,

การก าหนดรูปแบบการเรียน, การเพิ่มกิจกรรมในการเรียนการสอน, การสั่งงาน(การบ้าน)และการส่งงาน, การวัดและประเมินผล(ท าแบบทดสอบในรายวิชา), การสร้างข้อสอบซึ่งสามารถได้ถึงรูปแบบ9ได้แก่ ค าถามปรนัย, ค าถามอัตนัย, ค าถามถูกผิด,เติมค าตอบด้วยตัวเลข, ค นวณ, ค าถามจับคู่, าอธิบาย, สร้าง

  • าถามจับคู่จากอั,เิมคนัย าในช่องว่าง เป็นต้นและตัวช่วยในการเรียนเช่นอภิธานศัพท์,การสืบค้น ข้อมูลเป็นต้น
  • 3. ระบบจัดการการสื่อสารคือเครื่องมือด้านการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบของMoodleมีหลายรูปแบบเพื่อให้ เกิดการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนกับผู้สอนด้วยกันเอง เช่นChat Room, Web-board สามารถใช้ได้ใน3 ลักษณะคือ 1) เพื่อประกาศข่าวสารในรายวิชา2) เพื่อ การอภิปรายในประเด็นต่างๆในรายวิชา3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการถามตอบปะเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในรายวิชา

More from my site