วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และมี รศ.ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นอกจากนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน คณะผู้บริหารจึงได้ร่วมกันหารือ ในหัวข้อ “การทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ทั้งนี้ได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการยืนยันและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site