อาจารย์นันทิยา ณ หนองคาย และ อาจารย์พรทิพย์ ประยุทธเต อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จิรวัตน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ และ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่งผลงานเข้าร่วม ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 (TGDA) ซึ่งจัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการประกวดในหลายระดับทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน ทั้งนี้ทีมของอาจารย์จาก มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้ ในชื่อผลงาน Texture Nosaurous ไดโนเสาร์ผิวสัมผัส ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

อาจารย์นันทิยา ณ หนองคาย เปิดเผยว่า ผลงาน Texture Nosaurous เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดที่ต้องการใช้ความหลากหลายที่พื้นผิวของสิ่งทอ มาสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงาม รวมถึงเป็นตัวกระตุ้นระบบการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัมผัส (Sense of Touch) ซึ่งเป็นระบบการรับรู้ที่สำคัญมากสำหรับพัฒนาการของเด็ก และมีการพัฒนาไปเรื่อยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดและไม่มีการหยุดพัฒนา นอกจากนี้แล้วในวัยของผู้สูงอายุเอง จำเป็นต้องมีการบริหารฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือ ซึ่งการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่มีพื้นผิวที่น่าสนใจก็สามารถช่วยกระตุ้นการสัมผัสได้เช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ผลิตนั้น เช่น ตุ๊กตาไดโนเสาร์ หมอน เบาะรองนั่ง ฯลฯ

ผลงานไดโนเสาร์ผิวสัมผัส สามารถคว้ารางวัลชมเชย ในฐานะผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชนได้ เนื่องจากผลงานชิ้นนี้เป็นการต่อยอดงานหัตถกรรมเป็นครั้งแรกที่ได้มีการแปรรูปงานหัตถกรรมออกมาในรูปแบบที่เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ผ่านการวิจัย และทดลองแล้วว่ามีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมไทยได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์หลักคือผ้า ที่เน้นเส้นใยธรรมชาติ และการย้อมสีธรรมชาติเป็นหลัก โดยในบางชิ้นงานก็ได้ใช้เศษผ้าที่เหลือจากกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงเศษด้าย เศษเส้นไหมที่ได้เหลือจากการทอผ้ามาใช้ร่วมด้วย เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกระบวนการ ซึ่งจะให้เห็นได้ว่าเราใส่ใจต่อความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการผลิตอย่างแท้จริง อาจารย์พรทิพย์ ประยุทธเต กล่าวทิ้งท้าย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ขอบคุณภาพผลงานจาก TGDA
และ ภาพการรับรางวัลจาก Yoohoo Maymhee

More from my site