วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา คณาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ประกอบด้วย สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาออกแบบเซรามิก สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาทัศนศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เข้าร่วมแสดงผลงานงานสร้างสรรค์ ในโครงการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (2nd Thailand Art and Design Exhibition) โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาไทย และประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นประธานเปิดโครงการ

ข้อมูลจาก CDT_rmuti
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่