วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการคณบดี มทร.อีสาน ทั้ง 11 คณะ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันทั้ง 11 คณะ และการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณบดี เพื่อรับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ ของ มทร.อีสาน

ข้อมูลจาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน