วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นายนัทธพนธ์ คุณารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รังสรรค์ผลงานเรื่อง “Humane Killing” และได้รับคัดเลือกให้ร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 4 และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Digital ครั้งที่ 2

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 4 และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Digital ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ทั้ง 9 มทร. นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อต่อยอดด้านการจัดการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษาและคณาอาจารย์ทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลจาก CDT_rmuti
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site