หลังจากเปิดตัวโครงการแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคมครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อมุ่งหวังสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และเข้าใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคมและสอดคล้องกับการออกแบบผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (Year Learning Outcome) และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จึงได้บูรณาการกิจกรรมการแข่งขัน 4 กิจกรรมขึ้นสำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปีของทั้งสองสถาบันในสายบริหารธุรกิจ และการจัดการ คือ การแข่งขันตอบปัญหา การผลิตสื่อ การเขียนแผนธุรกิจ และการกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กรรมการและสักขีพยานในการแข่งขันประกอบด้วย ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุชีรา  ธนาวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญสายวิชาการ ดร.ธีรวัฒน์ อาจปรุ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานานาชาติ ดร.ธนสาร เสริมสุข ดร.อัญชลี บุปผามาลา คุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ  SME ครบวงจรนครราชสีมา นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา นายสันทนา ธรรมสโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และคุณรพีพรรณ วิเศษ หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขันผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมผลิตสื่อคือทีมจากสาขาระบบสารสนเทศ มทร อีสาน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ เป็นทีมจากสาขาการเงิน มทร อีสาน และผู้ชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ คือทีมจากสาขาการตลาด มทร อีสาน โดยหลังจากการแข่งขันผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการคัดเลือกแผนธุรกิจ 3 แผนคือ แผนจานจากใบไม้ จากสาขาการเงิน แผน view share จากสาขาบัญชีและแผนผ้าขาวม้า 4.0 จากสาขาการจัดการ เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจจริงต่อไป

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว

More from my site