ผศ.ณรงค์​ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒ​นา​ทรัพยากร​มนุษย์​ มทร.อีสาน รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์วรรณา หอมจะบก ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะ​ผู้บริหาร​ของ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ Fabrication Lab ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 36 มทร.อีสาน

ในการนี้ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นค​รราชสีมา จำนวน 2 ทุน (ทุนละ 50,000 บาท)​ เป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท

โดยนักศึกษา​ที่ได้รับทุน ดังนี้

นายกมลชัย เลื่อมใส สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

นางสาวณัฐิสินี พรชัยศรีธนชาติ สาขาวิศวกรรมวัสดุ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ภาพและข้อมูลจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

More from my site