วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน จัดโครงการตรวจประเมินโครงงานเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ ในปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง500 อาคาร35 ชั้น3 มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยมีผลงานจัดแสดงเพื่อรับการตรวจประเมินทั้งสิ้น 33 ผลงาน และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่
1. ดร. เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. คุณภานุ เล็กสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์ครีเอชั่น จำกัด
3. คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
4. คุณกิ่งกาญจน์ ภานุมาตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Gurudesigns
5. คุณสุลีวัลย์ ณรงค์เดชเสรี Graphic design บริษัท มูสส์เฮด จำกัด (ศิษย์เก่า)
อีกทั้งมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ และนักศึกษาจากอาชีวะศึกษานครราชสีมา รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงงานของนักศึกษากันอย่างล้มหลาม

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ภาพนิ่ง : เปตอง เกวลี พุทธหะ / ปังปอนด์ ภัครมัย ลาภทวี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ นิเทศศิลป์โคราชSeniorProject

More from my site