วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สำนักงานใหญ่ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด โดย คุณเรืองเวช วิทวัสการเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณชลพร จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือนี้ทาง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด ได้มีการหารือกับคณะบริหาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนที่จะผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งทางบริษัทจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ถือเป็นโครงการนำร่องในการผลิตกำลังคนที่มีความรู้ทักษะเฉพาะด้านให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จึงได้เกิดการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาของมกาวิทยาลัย โดยสนับสนุนในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต ทั้งนี้ทางสถานประกอบการจะมีการจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการของสาขาเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษาในการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานของประเทศ

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site