วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จัดเสวนาวิชาการทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง บรรยายเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คุณมารุต ชุ่มขุนทด CEO Class Cafe นักกิจกรรมเพื่อสังคม บรรยายเรื่อง Smart People : Korat Strong และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมและการจัดทีมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดนครราชสีมา โดยให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของเมืองได้ง่ายและลดการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางให้มากที่สุด รวมถึงการปรับผังเมืองในมิติต่าง ๆ รูปแบบตึกที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและปรับเข้าสู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ