วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ มทร.กรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  โดยมีนักศึกษาจากคณะ/สาขา ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปศาสตร์ ทั้ง 9 มทร.เข้าร่วมแข่งขั้น ซึ่งในปี 2563 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อให้นักศึกษากลุ่ม มทร.ได้นำองค์ความรู้จากการเรียนไปปรับใช้ในเวทีการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือในสาขาวิชาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญ นอกเหนือจากการเรียนการสอน พร้อมเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ  เพื่อต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไป

ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 9 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ : การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (ประเภทเดี่ยว)

นางสาวชลฤทัย กมขุนทด

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ : ครอสเวิร์ด (ประเภททีม)

นางสาวสุปรียา ต้อนครบุรี และ นางสาวปานขวัญ อุ่นทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว : การตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว (ประเภททีม)

นางสาวบัณฑิตา มิ่งเจริญ และ  นางสาวนภัสสร ปิ่นโคกกรวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ : การโต้วาทีภาษาอังกฤษ (ประเภททีม)

นางสาวพิมพ์ชนก นวัตมงคลกรณ์, นางสาวพิมพ์นารา เพียรพิทักษ์ และ นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาไทย : การอ่านออกเสียง (ประเภทเดี่ยว)

นางสาวอนุสรา ขอเสริมกลาง

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ : การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (ประเภทเดี่ยว)

นายศาสตร์ศิลป์ แซ่ตั้ง

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว : ทักษะด้านมัคคุเทศก์ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ (ประเภทเดี่ยว)

นายธนาวุฒิ ลี้โชติ

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม : การปูเตียงประกอบลีลา (ประเภททีม)

นางสาวรุ่งไพลิน อ่อนเขนย และ นายธนัท อิ่มอ่วม

รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย : การประกวดมารยาทไทย (ประเภททีม)

นางสาวปิยาภรณ์ แทนพลกรัง และ นายปิยวัฒน์ นันขุนทด

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site