วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วสันต์ ศรีเมือง หัวหน้าสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการมาศึกษาดูงานด้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิศวกรรมระบบราง ที่ห้องปฏิบัติการระบบราง มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ทั้งนี้ได้มีการหารือในการสร้างเครือข่ายควมร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระหว่างกันในอนาคตอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว