วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมกับอธิการบดี และผู้บริหารจาก มทร. อีก 8 แห่ง โดยในการประชุมประธานได้แจ้ง เรื่อง แถลงการณ์ไว้อาลัย นายเอกกวิน ยืนทน นักศึกษา มทร.อีสาน  ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองนครราชสีมา  การจดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญเข้าร่วมสัมมนา วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และ การลงนามบันทึกความร่วมมือ “พันธมิตรระบบรางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย”  และนอกจากนี้ มีการหารือเรื่องโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเทียบโอนระหว่างระบบและประเภทการศึกษา และกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต (credit bank) โดย ดร.รุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหารือเรื่องบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนนักศึกษาเวียดนาม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ระหว่างสภาธุรกิจไทยเวียดนามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สมาคมธุรกิจไทย (เวียดนาม) และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดย สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ