ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา โดยเป็นเวทีให้นักศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 17 ประเภท ดังนี้ การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม, การแข่งขันการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกร, การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น, การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ, การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล, การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC), การแข่งขันงานทดสอบฝีมืองานเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม SMAW, การแข่งขันการสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้ คนขับ (UAVs) ขนาดเล็ก, การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก, การแข่งขันโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว, การแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว (SMD), การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม, การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา, การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์, การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา และ การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ

สำหรับผลการแข่งขัน นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 7 รางวัล ดังนี้

รางวัล “ชนะเลิศ” หัวข้อ “การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ”

โดย นายรังสรรค์ คำจันทร์​ และ Mr.CHANSOVANNKUMPHEAK PHUN

อาจารย์​คุมทีม นายสุรเชษฐ์​ ซ้อนกลิ่น และ นายสุรินทร์​ มณีศรี

รางวัล “ชนะเลิศ” หัวข้อ ” การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)

โดย นายภัควัฒน์ ใจโชติ และ นายธนกร พรผักแว่น

อาจารย์​คุมทีม นายสุรศักดิ์​ มะธิโตปะนำ และ นายรุ่งวสันต์​ ไกรกลาง

รางวัล “ชนะเลิศ” หัวข้อ ” การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์​และนวัตกรรม​ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ (Smart city)”

โดย นายสราวุธ มงคลพรมราช, นางสาวสุฐิตา ซื่อเสมอ และ นายธนพล สุพร

อาจารย์​คุมทีม นายพลเทพ เวงสูงเนิน และ นางสาวจาริณี​ จงปลื้มปิติ​

รางวัล “ชนะเลิศ” หัวข้อ ” คอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก”

โดย นายอรรถพล สว่างทองหลาง, นายภาณุวัฒน์​ เอกบัว และ นายธนพัฒน์​ ศรีขาว

อาจารย์​คุมทีม นางสาวกรกต เลิศชัยพงศ์

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1″ หัวข้อ ” การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกร”

โดย นายจิรพันธ์ ไพโรจน์​วิทยาภรณ์, นายภาณุวิชญ์ กิตติรงค์​ และ นายจิรพัฒน์​ สุคนธพงศ์​

อาจารย์​คุมทีม นายสนั่น จันทร์​พรม และ นายพุทธาวุฒิ ลีกุลธร

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2″ หัวข้อ ” การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

โดย นายภูธเนศ ดุงโคกกรวด และ นายภาณุวัฒน์ ยะหัตตะ

อาจารย์​คุมทีม นายเอกบดิน เมืองกลาง

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 3″ หัวข้อ ” การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องกล”

โดย นายวนศักดิ์​เล้าสินวัฒนา และ นายกิตติ​ศักดิ์ แถมจอหอ

อาจารย์​คุมทีม นางสาวพรสวรรค์​ ทองใบ

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site