วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี การเงิน กิจกรรมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การแข่งขัน ROV ซึ่งมีน้องๆ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ สนใจและส่งน้องๆ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพบัญชีกิจกรรม : การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี
รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จ. นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จ. นครราชสีมา

การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพด้านการเงิน
กิจกรรม : Finance Challenge & Experience 2020
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จ. นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จ. นครราชสีมา

การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพด้านการตลาด
กิจกรรม : การแข่งขันการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จ. นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จ. นครราชสีมา
รางวัลชมเชย : โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา (อ.เสิงสาง) จังหวัดนครราชสีมา

และกิจกรรม : การแข่งขัน ROV Season 1
รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา (อ.เสิงสาง) จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชมเชย : โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว

More from my site