นางสาวณัฐิกาญจน์ ลาลาด นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การสร้างปมในพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าวด้วยเชื้อไรโซเบียมเอนโดไฟต์ Bradyrhizobium spp. DOA1 ในการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตพืช ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ทศพร ศีรษะภูมิ อีกทั้งหมด 4 คน ดังนี้

  1. นายปลายฟ้า จินดารัตน์
  2. นายก้องสมุทร จิณานิกรณ์
  3. นางสาวกมลลักษณ์ รัตนรักษ์
  4. นางสาวเจนจิรา พรำขุดทด