นศ.สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7

นางสาวณัฐิกาญจน์ ลาล […]