ระหว่างวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์โลจิสติกส์แห่ง มทร.อีสาน โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ รวมจำนวน 130 คน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม หลังจากที่เริ่มโครงการทดลองปรับภูมิทัศน์และผังแม่บท มทร.อีสาน ไปได้ 2 วัน โดยโครงการทดลองนี้เป็นการทดลองระยะสั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและจะนำมาเป็นองค์ประกอบในการจัดการจราจรอย่างจริงจังเพื่อปรับเข้าสู่ผังแม่บทมหาวิทยาลัยสีเขียวดังที่ ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้จัดเตรียมไว้ต่อไป

สำหรับการสำรวจการจราจรในรอบที่ 2 ทำการสำรวจระหว่าง 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเวลา 6:45 – 9:00 น. และ 14:45 – 17:00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นมากกว่าช่วงอื่น โดยผลการสำรวจในรอบนี้คาดว่าจะเห็นได้ถึงการเริ่มเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้รถใช้ถนนในจำนวนที่ลดน้อยลง และหันมาใช้วิธีการเดินและปั่นจักรยานในจำนวนที่มากขึ้น

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site