วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร. อีสาน และคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า พร้อมกับบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทแคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นบริษัทฯ ที่ร่วมการจัดการศึกษาในโครงการการจัดการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อเป็นการทราบถึงกระบวนการการทำงานของบริษัทฯ โดยกระบวนการจัดการเรียนในโครงการ WIL ในเบื้องต้นจะเริ่มนำร่องโครงการกับโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลังจากนี้คาดว่าจะมีอีกหลายสาขาวิชา/โปรแกรมวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา มทร.อีสานได้นำความรู้ทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคล

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว
จิตสุภา ปรระหา /เรียบเรียง

More from my site