ศูนย์โลจิสติกส์แห่ง มทร.อีสาน โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ รวมจำนวน 100 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว และการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายใต้แนวคิดบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเวลา 6:45-9:00 น. และ 14:45-17:00 น.

จิตสุภา ประหา /ข่าว